Какво трябва да знаем за давността на задължения към Топлофикация?

Ако се питате дали е възможно Вашето задължение към Топлофикация, да бъде погасено по давност – да, това е напълно възможно, ако спазвате реда на нещата.
Когато изтече срока за погасителна давност, се изчистват задължението, както и възможността на кредитора да го изиска по принудителен ред. Задължението същевременно все още продължава да съществува като естествено задължение. Погасяването на това задължение зависи единствено от длъжника. Ако длъжникът изплати дължимата сума, след като давността е изтекла, и не знае за изтеклата давност, той не може да поиска обратно платената от него сума.

За да се стигне до изтичане на давност на задължения към Топлофикация, първо трябва да се повдигане възражение за изтекла давност. Тази давност не може да се приложи служебно от съда. Затова бъдете внимателни когато повдигате възражение. Можете да бъдете осъдени да платите задължението, независимо от това, че давността вече е изтекла.

Възможно ли е да изплатите новите задължения към Топлофикация, ако не сте покрили задълженията си с изтекла давност? Това е възможно според член 76. от ЗЗД. Ако задълженията Ви към Топлофикация са няколко и ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките задължения, Вие трябва да кажете кое от тях ще бъде погасено. В случай, че Ви откажат да изплатите новите си задължения преди да бъдат погасени старите, Вие можете да платите задълженията, които не са с изтекла давност.

Също така Вие можете да прекъснете давността по чл. 116 от ЗЗД. Това се случва чрез признание на вземането от длъжника. За целта е нужен едностранен акт от страна на лицето, което има задължения. То потвърждава, че има задължение към кредитора. Относно давността на главницата, тя започва да тече тогава, когато вземането стане изискуемо. Когато погасите давността на главното вземане Вие погасявате и съпътстващите го допълнителни вземания.

Comments are closed.