Archives for : задължения към топлофикация

Какво трябва да знаем за давността на задължения към Топлофикация?

Ако се питате дали е възможно Вашето задължение към Топлофикация, да бъде погасено по давност – да, това е напълно възможно, ако спазвате реда на нещата.
Когато изтече срока за погасителна давност, се изчистват задължението, както и възможността на кредитора да го изиска по принудителен ред. Задължението същевременно все още продължава да съществува като естествено задължение. Погасяването на това задължение зависи единствено от длъжника. Ако длъжникът изплати дължимата сума, след като давността е изтекла, и не знае за изтеклата давност, той не може да поиска обратно платената от него сума.

Continue Reading >>